Съдът доказа, че администрацията нарушава закона, забранявайки блокадата на границата

Съдът доказа, че администрацията нарушава закона, забранявайки блокадата на границата

25 март 2017  |   0 коментара

Ямболският административен съд постанови като основателна жалбата на патриотични организации против заповедта на кмета на Елхово, с която бе забранена акцията на граничен пункт „Лесово“ на 24 март, първият ден от втората блокада на българо-турската граница.

Веднага след връчването на заповедта адвокат Иво Пазарджиев, представляващ Красимир Каракачанов - съпредседател на Обединените патриоти, оспори решението на кмета, обръщайки се към българския съд.

С този акт магистратите доказаха, че администрацията нарушава законодателството, възпрепятствайки регламентирания митинг-протест на патриотичната формация.

За да издаде такава заповед, кметът на Община Елхово трябва да разполага с несъмнени данни, че с действията си участниците в  митинга биха застрашили обществения ред  на ГКПП „Лесово“ или биха нарушили правата и свободите на други граждани, пише още съда.

Патриотите благодарят на българския съд, който доказа, че е безпристрастен в тълкуването на закона, и гарантира правото на българите да отстояват гражданската си позиция срещи изборния туризъм, организиран и подпомаган от турската държава.

Припомняме, че инициаторите на блокадата изпълниха изискването на Закона за събранията, митингите и манифестациите и има уведомление, подадено по надлежния ред на 23 март 2017 г., като се посочва, че акцията ще продължи от 11.00 ч. на 24 март до 11.00 ч. на 26 март.

Пълен текст на прешението на Съда:

РЕШЕНИЕ

№ 49/25.3.2017г. година          гр. Ямбол

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    втори  административен   състав
На  двадесет и пети    март                                                       2017 година

В открито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

Секретар Ст. Гюмлиева                                                                             Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия В. Драганов                    Административно дело № 80 по описа за 2017 година.

         За да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 145 и сл.  от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.12, ал.4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите/ЗСММ/.

       Образувано е по жалби на  Валери Симеонов Симеонов, чрез адв. В. Кънчева от АК Ямбол и  Красимир Дончев Каракачанов, чрез адв. Иво Пазарджиев от АК Русе  представляващи КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, против Заповед № РД-184 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Елхово, с която е забранено провеждането на митинг непосредствено до ГКПП Лесово в периода от 11,00 часа на 24.03.2017г. до 11,00 часа на 26.03.2017г.

          В жалбите се твърди, че оспорваният административен акт е незаконосъобразен, тъй като е постановен при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, неспазване на установената форма, поради липса на мотиви и в противоречие с материално-правни разпоредби. Прави се искане за  отмяна на решението като незаконосъобразно с присъждане на направените разноски.

        В съдебно заседание, оспорващите редовно призовани  изпращат процесуалния си представител адв.В. Кънчева  която поддържа жалбата на основанията изложени в същата, както и направеното искане. От процесуалния представител адв. Иво Пазарджиев  е постъпила писмена защита, в която също поддържа жалбата и излага доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед.

       Ответната страна - редовно призована, не изпраща процесуален представител. Постъпило е писмено становище с наведени доводи за неоснователност на жалбата.

            ЯАС, като взе предвид разпоредбата на чл. 168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:  

           Производството по издаване на оспорения акт е започнало по подадено до Община Елхово Уведомление с вх. № 11-01-38 от 23.03.2017г.  от Валери Симеонов и Красимир  Каракачанов представляващи КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, регистрирана за участие в изборите на народни представители с  Решение № 4234-НС от 06.02.2017 г.  и № 4238-НС  на ЦИК,  за провеждане на митинг непосредствено до граничния пункт на ГКПП Лесово от 11,00 часа на 24.03.2017г. до 11,00 часа на 26.03.2017г.

          Със Заповед  № РД-184 от 23.03.2017г.  на осн. чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 5, чл.8 и чл. 12  от ЗСММ Кмета на Община Елхово е забранил провеждането на митинг непосредствено до ГКПП Лесово в периода от 11,00 часа на 24.03.2017г. до 11,00 часа на 26.03.2017г. като изложил следните мотиви: 1. Съгласно чл. 5 от ЗСММ, събрания митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22,00 часа до 06,00 часа; 2. Не е изпълнено изискването на чл. 8 от ЗСММ, според което  организаторите на митинга  посочват целта на мероприятието.

          Процесната заповед е обявена на сайта на Община Елхово, като по делото липсват данни за връчване на същата на представители на коалицията. Жалбите са подадени директно  в АС-Ямбол на 24.03.2017г. съответно в 13,00ч. и 13,38 ч.

           При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в 3 дневния срок по чл.12, ал.4 от ЗСММ, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна по следните съображения:

          Предмет на съдебния контрол в настоящото производство е Заповед № РД-184 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Елхово, с която е забранено провеждането на митинг  от КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”, непосредствено до ГКПП Лесово в периода от 11,00 часа на 24.03.2017г. до 11,00 часа на 26.03.2017г.

       Съгласно чл.168 АПК във връзка с чл.142 АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл.146 АПК, без да се ограничава само с тези посочени от оспорващия.

        Заповед РД-184 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Елхово, е издадена от материално и териториално компетентен административен орган, в съответната писмена форма и при спазване на административно-производствените правила, но в противоречие с материалноправни норми.

Разпоредбата на чл. 43, ал.1 от Конституцията на РБ, гарантира правото на гражданите да се събират мирно на събрания и манифестации, като алинея втора постановява, че реда за организиране и провеждане се определя със закон. В случая това е Законът за събранията, митингите и манифестациите.Анализът на приложимата нормативна разпоредба сочи на извода, че за провеждането на митинги и манифестации/шествия/ е въведен уведомителен режим, при предвидени в закона основания за налагане на ограничения и забрана за тяхното провеждане.

              Съгласно чл. 12, ал.2 от ЗСММ, кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че: т.1.са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната; т.2. застрашават обществения ред в съответното населено място; т.3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка; т.4. нарушават правата и свободите на другите граждани." Правомощието на Кмета на общината да забрани провеждането на събрание, митинг или манифестация е регламентирано в условията на оперативна самостоятелност, даваща право на преценка на компетентния орган да избере един от два или повече законосъобразни варианта на управленско решение. Упражняването на оперативна самостоятелност и свързаният с това избор на целесъобразно решение е израз на правилното виждане и постигане на целта на закона от административния орган. Съгласно чл. 145, ал.1 от АПК и чл. 169 от АПК, съдът осъществява само контрол за законосъобразност на административните актове, като проверява дали административният орган е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на административните актове. Доколкото забраната за провеждане на митинг е постановена в рамките на оперативна самостоятелност на оправомощения административен орган, на контрол за законосъобразност от съда, подлежи само наличието на условията, визирани в чл. 12, ал.2 от ЗСММ, но не и преценката по целесъобразност на административния орган да наложи забраната.

           Съдът в настоящия си състав счита, че в случая не се установява наличие на нито една от визираните в законовата разпоредба предпоставки, пораждаща правомощието на кмета на Община Елхово в условията на оперативна самостоятелност да постанови забрана на планирания  от КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО” митинг. За да издаде такава заповед, кметът на Община Елхово трябва да разполага с несъмнени данни, че с действията си участниците в  митинга, биха застрашили обществения ред  на ГКПП Лесово, или биха нарушили правата и свободите на други граждани. Едва когато административният орган се увери, че има такава заплаха от вида на посочените, тогава би могъл да забрани провеждането на митинга. Видно от обстоятелствената част на обжалваната заповед, забраната е мотивирана с посочване на нормата на  чл. 5 от ЗСММ, съгласно която събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22,00 часа до 06,00 часа, както и с обстоятелството, че  не е изпълнено изискването на чл. 8 от ЗСММ, според което  организаторите на митинга  посочват целта на мероприятието. Неизпълнението на изискването на чл.8 от ЗСММ обаче касае редовността на уведомлението и при липса на посочения реквизит, преди да се произнесе адм. орган е следвало да даде възможност на заявителя в разумен срок да отстрани констатирания пропуск. Досежно другия мотив следва да се посочи, че действително съгласно чл.5 от ЗСММ е налице забрана за провеждане на събрания митинги и манифестации за времето от

22,00 часа до 06,00 часа, от което следва, че за останалия времеви период от денонощието, забрана за провеждането им може да се налага само при наличие на предпоставките визирани от законодателя в разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСММ.

        Предвид посоченото съдът приема, че изложената мотивировка в обжалваната заповед не кореспондира със съдържанието на никое от предвидените в чл. 12, ал.2, т.т.1-4 от ЗСММ основания за налагане на забрана, поради което административния акт е постановен в нарушение на закона и като такъв следва да бъде отменен.

         С оглед разпоредбата на чл.173 ал.2 АПК, тъй като съдът няма възможност да разреши спорния въпрос по същество, защото последния е от изключителната компетентност на  административния орган, преписката следва да се изпрати на последния за ново произнасяне при съобразяване на изложените в мотивите на съдебното решение указания по прилагането на ЗСММ.

                Независимо от изхода  на делото не следва да се присъждат направени разноски по делото на оспорващия, поради липса на доказателства за действително направени такива.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл.173, ал.2 от АПК,  ЯАС, втори административен състав

                                               Р   Е   Ш   И:         

           ОТМЕНЯ по жалба  на  КП „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО”   Заповед № РД-184 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Елхово, с която е забранено провеждането на митинг непосредствено до ГКПП Лесово в периода от 11,00 часа на 24.03.2017г. до 11,00 часа на 26.03.2017г.

ИЗПРАЩА преписката на   кмета на Община Елхово за ново произнасяне по Уведомление с вх. № 11-01-38 от 23.03.2017г., при спазване на задължителните указания дадени в мотивите на решението по тълкуването и прилагането на закона.

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на КП  „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО” за присъждане на направени разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на  обжалване.

Решението да се съобщи незабавно на страните чрез лично връчване и изпращането му по електронен път.

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *