Патриотите предлагат автомобилите с газова уредба да плащат ½ данък

Патриотите предлагат автомобилите с газова уредба да плащат ½ данък

19 декември 2018  |   0 коментара

Освен за газовите уредби, предлагаме драстично намаление на т.нар. екологична компонента, която оскъпява данъка за старите автомобили, коментира заместник-председателят на ВМРО и заместник-председател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов. Той изразява надежда предложението да бъде подкрепено и от другите парламентарни групи в Народното събрание.

Спешна промяна в закона за местните данъци са внесли в парламента депутатите от „Обединени патриоти“. То цели още от началото на следващата година данъкът за автомобилите с газови уредби да е 50% от този, който трябва да бъде платен.

Само преди седмици парламентът одобри увеличение на данъците за стари автомобили.

Доказано е, че тези превозни средства не замърсяват околната среда или я замърсяват в най-малка степен, посочват в мотивите си от групата на патриотите.

И определят като неправомерно гласуваното в данъчните закони увеличение на данъка точно за колите на газ, които обикновено са по-стари.

Икономическата логика в 99% от случаите показва, че монтираните газови уредби се ползват с оглед на по-икономически изгодното гориво, мотивират се от групата.

И напомнят, че контролът върху газовите уредби също е изключително завишен - всяка минава през преглед и е придружена от паспорт.

По последни данни от 1 април тази година автомобилите, които се движат на газ у нас, са около 600 хиляди.

Текст и мотиви на предложението >>>

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси с мотиви и предварителна оценка на въздействие към него.

Моля, законопроектът да бъде предоставен за разглеждане и гласуване, съгласно установения ред.

Проект

З А К О Н

за изменение на Закона за

местните данъци и такси

(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г. и бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., изм. и доп., бр. 98 от.2018 г.)

§ 1. В чл. 55, ал. 1, т.2 в таблицата за определяне на коефициента на екологичния компонент се правят следните изменения:

- на първи ред числата „1,10 – 1,40“ се заменят с „1,05 – 1,20“

- на втори ред числата „1,00 – 1,10“ се заменят с „1,00 – 1,05“

§ 2. В член 59 се създава нова алинея 6 със следното съдържание :

„(6) За моторни превозни средства с допустима маса до 3.5т, произведени или с допълнително монтирана автомобилна газова уредба (АГУ), данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. Намалената ставка на данъка не може да бъде по-голяма от размера на компонента по чл. 55 ал. 1 т. 2.

§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение на Закона за

местните данъци и такси

Предложеното изменение на Закона за местните данъци и такси е породено от въведената с последните промени в Закона от бр. 98 от 27.11.2018 г. нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., а именно данъкът да се определя по формула включваща два компонента: имуществен и екологичен. Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е  свързана с европейските стандарти за изгорели газове ( Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Той осигурява облекчение на собствениците на автомобили с категория „Евро 4“ и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на такава, по-ниска от „Евро 4“. Допълнително утежнение за собствениците на автомобили с по-ниска екологична категория или липсваща такава допринесе и премахването на данъчни облекчения за превозните средства с действащо катализаторно устройство. Идеята на тази промяна беше основана на принципа „замърсителя плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за тези които не съответстват на такива и замърсяват околната среда повече.

Предложената с този законопроект промяна засяга именно тези собственици на автомобили с по-ниска екологична категория или липсваща такава, чиито данък ще бъде увеличен драстично с въведения екологичен компонент и премахването на досегашните данъчни облекчения за наличие на катализаторно устройство, а това са над 50% от превозните средства на възраст над 15 г., които по официални данни са над 70% от всички регистрирани превозни средства. Предложението се конкретизира с намаляване на коригиращия коефициент при определяне на екологичния компонент за автомобили с екологични категории Евро 1, 2 и 3, и  тези без наличието на такава. Една голяма част от собствениците на автомобили засегнати от предложените промени, а именно собствениците на по-стари автомобили, са граждани, чието социално положение и доходите които получават, не им позволяват закупуването на по-нови и отговарящи на съвременните екологични критерии автомобили. Именно за това целта на изменението на законопроекта е да направи сравнително по поносимо и приемливо данъчното утежнение породено от въвеждането на екологичния компонент, като се намаляват ставките на неговия коригиращ коефициент, за собствениците на автомобили с ниска екологична категория или липсваща такава.

Част от законодателното предложение е намаление с 50% на данъка върху ППС с допустима маса до 3.5т ползващи автомобилни газови уредби (АГУ). Доказан факт, е че тези автомобили не замърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен. Именно заради това не е правомерно налагането на нова компонента от „екологичен коефициент“ за тези ППС. Не е обоснован и довода, че собственици на такива ППС могат да монтират АГУ, но да не го използват. Икономическата логика в 99% от случаите показва, че монтираните АГУ се ползват с оглед на по икономически изгодното гориво. От друга страна контрола върху ползвателите на АГУ е изключително строг и задълбочен, като всяка една уредба преминава прегледи и задължително е придружена от паспорт.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *