Д-р Султанка Петрова присъства на откриването на международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

Д-р Султанка Петрова присъства на откриването на международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

18 юни 2019  |   0 коментара

Ролята на социалните услуги в България е изключително важна. Те са ключов инструмент както за превенция на рисковете от дискриминация, изолация, неглижиране или нарушаване на права, така и за подкрепа и насърчаване на социалното включване на хората в неравностойно положение.

Това каза д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, при откриването на международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, посветен и на 10-ата годишнина от създаването на Националния алианс за социална отговорност (НАСО).

На форума беше връчен плакет на заместник-министър Петрова за съдържателното партньорство с Министерство на труда и социалната политика.

Един от важните приоритети в социалната политика в България е реформата в системата на социалните услуги. Нейното реализиране ще се осъществи чрез приетия от Народното събрание през м. март 2019 г. нов Закон за социалните услуги, който ще влезе в сила от 01.01.2020 г. Чрез Закона се цели да се подобрят механизмите за планиране, финансиране, контрол и мониторинг на услугите, както и да се повиши тяхното качество, ефективност и устойчивост, каза заместник-министърът.

В подкрепа на уязвимите групи продължава и реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за децата, за възрастните хора и хората с увреждания. Процесът е в напреднал етап и се изпълнява в съответствие с приетите от Министерския съвет два плана – Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В тях са заложени и вече са в ход редица мерки и дейности, свързани с развитието на нови социални услуги, интегрирания подход за подкрепа и интегрираните междусекторни услуги, услуги за ранно детско развитие, както и мерки и дейности за укрепване и подобряване на капацитета на системата и професионалистите, посочи тя.

Към м. април 2019 г. с финансиране от държавния бюджет се предоставят 1 168 социални услуги в общността, с които е осигурена възможност за подкрепа на 24 288 лица. През 2019 г. средствата за финансиране на социалните услуги са увеличени с приблизително 30 млн. лв. и са в размер на 260,9 млн. лв., допълни още Петрова.

Същевременно в партньорство с общините беше развита мрежа от услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент и домашен помощник). Към края на м. април 2019 г. услуги в домашна среда са получили 24 500 лица, като са били наети приблизително 17 500 лични и социални асистенти и домашни помощници. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са осигурени 71,5 млн. лв. за финансиране на услугите в домашна среда, извън осигурените средства за финансиране на социалните услуги за 2019 г., заяви заместник-министърът.

Със задоволство бих искала да отбележа, че през м. май 2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха подписани първите 15 договора с общини за предоставяне на патронажна грижа. Над 120 общини са подали проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Проектът с най-голям брой потребители е на община Варна. Той е на стойност над 1,1 млн. лв. По него ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги на 495 потребители, посочи тя.

Бъдещото развитие на провежданата държавна политика в областта на социалните услуги, заетостта и социалната икономика е възможно само в тясното сътрудничество между гражданите, централната и местната власт, социалните партньори и бизнеса. Постигането на по-висока ефективност на провежданата държавна политика през следващите години поставят пред нас общи предизвикателства и възможности за бъдеща съвместна работа, каза в заключение д-р Султанка Петрова и пожела успех на форума.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *