Д-р Султанка Петрова и нейният екип създадоха нов стопански отрасъл в България

Д-р Султанка Петрова и нейният екип създадоха нов стопански отрасъл в България

23 ноември 2018  |   0 коментара

Социалната и солидарна икономика – национален приоритет в полза на обществото

Чрез Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика се дава възможност за развитие на нов стопански отрасъл – социална и солидарна икономика. Това е изключително постижение за заместник-министъра на труда и социалната политика от квотата на ВМРО д-р Султанка Петрова и на „Дирекция Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в МТСП. За първи път от 25 години е създаден уникален по своята същност цял, нов закон, за една нова политика.

По темата ВМРО.БГ потърси за коментар д-р Петрова, която е и председател на Националната женска организация на ВМРО. Ето какво сподели тя:

Законодателната рамка е основен фактор по отношение на размера и видимостта в социалната икономика. Социалното предприемачество се създава, за да реши социални проблеми и дава възможност на широк кръг от уязвимите групи да бъдат наети на работа, да се включат в пазара на труда. Тази икономика връща хората към изконни човешки ценности – солидарност, взаимна помощ и съпричастност. Законът дава правила и гарантира повече социални права на гражданите, достоен труд и заплащане.

Солидарността откроява и насочва към ценности, на които се основава социалната икономика – сътрудничество, устойчивост, демокрация, справедливост.

Социалната и солидарна икономика са две допълващи се понятия, чрез които се прави безпрецедентен опит да се обвържат трите полюса – пазарът, държавата и взаимността - т.е. налице са хибридни форми между пазарната, непазарната и непаричната икономики, които черпят ресурси от множество източници: пазарни (продажби на стоки и услуги), непазарни (държавни субсидии и дарения) и непарични (доброволци).

Точно тези основания правят икономиката солидарна, освен социална. Социалният елемент е свързан с нейната насоченост към реализиране на дейности от обществена полза, а солидарният елемент е в удовлетворяването на потребностите на нуждаещите се лица или на общността чрез взаимопомощ, сдружаване и равнопоставеност.

Социалното предприятие работи на пазара, като доставя стоки и услуги по предприемачески и иновативен начин и използва реализираната печалба основно за социални цели.

Установяването на ясни правила на функциониране на социалните предприятия и наличието на повишена обществена осъзнатост за ролята на социалните предприятия, за намаляване на проблемите с бедността, демографската криза, социалното неравенство са предпоставки за насоките, в които следва да се развива този специален отрасъл от икономиката.

Един от най-важните приноси на моя екип, който може да се използва ефективно за възраждане на регионите, намаляване на диспропорциите между тях и справяне с демографските предизвикателства е именно Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика.

Целта на социална икономика е хората да живеят достойно и да се чувстват удовлетворени. Социалната икономика е индустрията, която може да създаде много работни места, може да създаде мрежи от социални услуги, от което имаме крещяща нужда.

Нужен ни е консенсус и разбиране за развитие на социалната и солидарна икономика в България, защото рисковите групи, които трябва да се подкрепят и подпомагат са много – хора с увреждания, възрастни хора, деца сираци, бедни семейства, бездомни и др.

Спешно се нуждаем от инструменти и механизми за идентифициране на новите социални рискове, бъдещите социални кризи, за да реагираме своевременно и адекватно.

В България има добри примери за справяне с демографските проблеми, безработицата, повишаването на жизнения стандарт и доходите от труд, което доказва, че има път за излизане от кризата, но са нужни иновативност, решителност, много работа и активност на всички нива.

снимка архив: МТСП

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *